Project information
Čeština v jednotě synchronie a diachronie - 2018

Project Identification
MUNI/A/0862/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

V roce 2018 chceme v rámci projektu specifického výzkumu v Ústavu českého jazyka FF MU pokračovat v linii vytyčené ve školním roce 2015/2016 změnami v organizační struktuře doktorského studia ÚČJ FF MU. Doktorandi ÚJČ FF MU jsou již při přijetí na základě projektu doktorské práce rozděleni do tří pracovních skupin (do skupiny pro diachronní výzkum češtiny, dialektologie a etymologie pod vedením doc. P. Koska, do skupiny pro synchronní výzkum češtiny metodami generativní gramatiky vedené dr. P. Cahou, do skupiny pro výzkum češtiny v rámci korpusové a počítačové lingvistiky pod vedením doc. K. Osolsobě). V letošním roce byli přijati celkem tři noví doktorandi, posílena byla skupina zaměřená na aplikovanou a korpusovou lingvistiku (2 studenti) a skupina zaměřená na výzkum češtiny metodami generativní gramatiky (1 student). Skupiny zajišťují doktorandům a) odborné vedení při studiu, b) komunikaci uvnitř skupiny, c) zpětnou vazbu při řešení problémů spjatých s disertační prací. Osvědčenou formou práce ve skupinách jsou přednášky zvaných odborníků domácích i zahraničních. Těchto akcí se účastní také zájemci z řad studentů magisterského studia, kteří si tak mohou lépe vytvořit představu o tom, co mohou od doktorského studia na Ústavu českého jazyka očekávat.
Podpořit chceme rovněž interakce mezi skupinami. K tomuto účelu uspořádáme kromě neformálních setkání workshop zaměřený na tvorbu jazykových korpusů (speciálně korpusu diachronních textů a korpusů žákovských). Stipendijní podporu směřujeme k přípravě prohloubení výzkumu aplikované lingvistiky, konkrétně k metodám využití jazykových korpusů při výuce češtiny jako L2 (částečný úvazek). I nadále podpoříme stipendii studenty, kteří se aktivně účastní odborných konferencí, publikují v odborném tisku, zapojí se při přípravě odborných akcí organizovaných pracovištěm. V rámci projektu chceme rozšířit zázemí pro školení magisterských studentů zaměřených na výuku češtiny jako L2, kteří budou v rámci magisterského studia usilovat o zahraniční stáže v krajanských centrech. Plánujeme rovněž zapojení našich doktorandů do spolupráce ÚČJ FF MU s akademickými pracovišti v ČR (konkrétně ÚJČ AV ČR, ÚČNK FF UK, ÚTKL FF UK a CZPJ FI MU).

Publications

Total number of publications: 36


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info