Project information

Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku: Podpora participace

Investor logo
Project Identification
TL02000132
Project Period
1/2019 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
Charles University

Tříletý projekt (2019-2021) bude ve spolupráci s plzeňským biskupstvím zkoumat problémy a příležitosti, které před církev a společnost staví restituční proces. Na základě participativního etnografického výzkumu chce reflektovat, jak se církevní subjekty sebepojímají ve vztahu ke společnosti a jaká očekávání a vztahy má naopak společnost vzhledem k církvi. Zajímají nás jak dynamiky vnitřní (co se mění uvnitř církve v souvislosti s těmito procesy: vztahy, nová témata, nové potřeby, odpovědi na nové výzvy), tak dynamiky vztahů se společností (analýza výměn hodnot, norem a závazků mezi církví a společností na úrovni farností, diecézí, klášterů, škol).
Participativní výzkum bude veden tak, aby jeho účastníci mohli ovlivňovat výzkumný proces, a tak z něj vytěžit co nejvíce užitečné reflexe a poznatků. Pro účastníky výzkumu a další zájemce bude uspořádáno během projektu osm facilitovaných workshopů na téma přizpůsobené místním potřebám (obecně formulovanou nabídku bude možné během výzkumu upřesnit: hospodaření neziskového sektoru, procházky s výkladem o environmentálních hodnotách krajiny, možnosti podpory ekologicky příznivých způsobů hospodaření, komunikace a participace v církvi, práce se sociální pamětí v budování identity místa, církev v médiích, etické financování atd.). Pro vybrané farnosti bude zpracována specializovaná mapa zachycující krajinné hodnoty. Aplikovaným výstupem výzkumu bude webová stránka projektu, zachycující jak postupné výstupy projektu, tak výsledky v podobě výzkumné zprávy a webové mapy kategorizující jak aktivity církve, tak jejich financování. Stránka bude zapojena do online prezentace biskupství a obou výzkumných organizací. Výzkumná zpráva bude sloužit jako podklad pro strategické rozhodování diecéze i jako inspirace pro ostatní diezéce, církevní subjekty i společnost.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info