Project information

Kritické interakce neuronového transkripčního faktoru REST se stabilizátorem TRF2: biofyzikální implikace pro návrh léčiv glioblastomu

Investor logo
Project Identification
GA19-18226S
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Multiformní glioblastom (GBM) je nejčastějším a nejmalignějším nádorem mozku u dospělých.
Doposud nebyla vyvinuta účinná léčba GBM za použití léčiv. Tato léčba je jedinou nadějí pro neoperovatelné pacienty, u kterých se GBM nachází v kritických oblastech mozku. Medián délky života s GBM je pouze jeden rok.
Současné studie ukazují silnou korelaci mezi tumorigenicitou GBM buněk a abnormálně zvýšenou expresí transkripčního faktoru REST. REST je hlavním represorem diferenciace
nervových kmenových buněk. Telomerový protein TRF2 biochemicky chrání REST před proteozomální degradací. Komplex REST-TRF2 je slibným cílem pro biologickou léčbu, protože rozpad komplexu vede k diferenciaci gliomových buněk a apoptóze. V rámci projektu budou identifikovány a strukturně popsány interakční domény kritické pro
vazbu REST a TRF2. Bude experimentálně testována hypotéza, že je principiálně možné vyvolat rozpad komplexu REST-TRF2 selektivní inhibicí kritických interakcí přímo v nádorových buňkách. Poznatky mechanismu interakce a struktury vazebného místa budou využity při vývoji neoperativní léčby GMB.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info