Project information
Neurální koreláty paměťových a kognitivních funkcí u zdravé populace a neurologických pacientů

Project Identification
MUNI/A/1496/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Předložený projekt je složen ze dvou výzkumných záměrů: „Elektrofyziologické koreláty fyziologického déjà vu fenoménu“ (Projekt A) a „Zraková pozornost a paměťové funkce u pacientů s Alzheimerovou nemocí“ (Projekt B).

Projekt A:
Déjà vu je anomální paměťový fenomén, při kterém dochází k neadekvátnímu pocitu familiarity nově zažívané situace. Vyskytuje se u většiny zdravé populace, ale i jako doprovodný jev meziotemporální epilepsie a schizofrenie. V těchto onemocněních dominují změny excitability mozkové kůry (KE) a strukturní změny v oblasti hipokampu. Podobný vzorec strukturních a metabolomických změn v temporálních lalocích byl v našich předešlých studiích identifikován i u zdravých jedinců zažívajících déjà vu. Předkládaný projekt má za úkol rozšířit poznatky o roli KE v genezi déjà vu u zdravých jedinců přímým měřením elektrofyziologické aktivity kortexu prostřednictvím EEG a simultánního TMS-EEG (transkraniální evokované potenciály) v reakci na vizuální stimulaci (Pattern glare task, který nově uvádíme do českého prostředí). Získané poznatky povedou k lepšímu pochopení excitační rovnováhy a její roli v paměťových anomáliích u zdravých jedinců i pacientů s některými neurologickými onemocněními.

Projekt B:
Alzheimerova nemoc (AN) je nejčastější příčina demence ve stárnoucí populaci, její incidence vzrůstá s věkem a ve věku nad 85 let trpí AN téměř polovina populace. Onemocnění je charakterizováno poruchou krátkodobé epizodické paměti, ale již v časném stádiu onemocnění, tj. mírné kognitivní poruchy (MPK-AN) dochází rovněž k poruše zrakové pozornosti a zrakově-prostorových funkcí. Demence při AN má negativní dopad na soběstačnost pacienta, sociální a pracovní zařazení, kvalitu života pacienta i pečovatele a je spojena s významným zvýšením morbidity/mortality. V projektu budeme zkoumat neurální koreláty paměťových poruch hodnocených testem asociačního učení u pacientů s MKP-AN. Multimodální zobrazování mozku pomocí magnetické rezonance (MRI) v kombinaci s neinvazivní mozkovou stimulací (NIMS), jakou je repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS), slouží jako další nástroj pro odhalení patofyziologických mechanismů kognitivních a behaviorálních symptomů. Navíc pomocí NIMS můžeme navodit změny plasticity a funkce mozku, které mohou dále vést k potenciálně léčebným účinkům na kognitivní funkce.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info