Project information

Správní vyhoštění s důrazem na správní uvážení a neurčité právní pojmy (SVSDNSUANPP)

Project Identification
MUNI/A/1337/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Záměrem projektu je vytvoření monografie věnující se významné agendě veřejné správy, kterou správní vyhošťování, resp. vyhoštění, nepochybně představuje. Správním vyhoštěním cizince se v obecnosti rozumí ukončení pobytu cizince na území České republiky s tím, že je spojeno s povinností cizince území České republiky opustit a zároveň se ve stanovené době zdržet opětovného vstupu na území České republiky. Jakkoliv správního vyhoštění slouží primárně tomu, aby na území České republiky pobývaly jen ty osoby, které dodržují právní předpisy České republiky, nelze přehlížet i pohled z druhé strany, neboť správní vyhoštění jako takové mívá velmi zásadní důsledky pro život cizince, případně i celou jeho rodinu. Z tohoto důvodu je proto potřebné zajistit, aby správní vyhoštění bylo aplikováno v zákonem stanových případech a v rozsahu odpovídajícím okolnostem případu.

Je zároveň potřebné upozornit, že k výkonu této zásadní agendy je Policii České republiky dána poměrně široká paleta pravomocí, přičemž tyto pravomoci jsou úzce spojeny s využitím správního uvážení, resp. výkladem neurčitých právních pojmů. Užití správního uvážení či výklad neurčitých právních pojmů ze strany Policie České republiky není zcela bezproblémové a vzbuzuje v řadě případů nemalé kontroverze, o čemž svědčí mj. i poměrně bohatá judikatura správních soudů.

Navzdory skutečnosti, že se jedná o problematiku velmi významnou a frekventovanou, v rámci odborné literatury její komplexní zpracování chybí. Záměrem řešitelů je vytvořit komplexní zpracování problematiky správního vyhoštění s důrazem na otázky spojené se správním uvážením a neurčitými právními pojmy. Řešitelé předpokládají zkoumaní problematiky nejen v českém prostředí, ale rovněž na úrovni Rady Evropy a práva EU a zaměří svou pozornost i na využití zahraničních zkušeností, a to za pomoci využití příslušné odborné literatury a konzultací zkoumané problematiky se zahraničními odborníky. Zahraniční poznatky by měly být využity k základní komparaci právní úpravy české primárně s úpravou německou a výběrově rakouskou. Výsledkem projektu bude monografie, která umožní získat čtenářům hlubší orientaci ve zkoumané problematice, a to jednak z hlediska teoretických východisek, tak i praktických postupů.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info