Project information

Universal, regional, national - ways of the development of private international law in 21th century (EMPS21)

Dvacáté prvé století přineslo do oblasti evropského mezinárodního práva soukromého nové impulsy. Oblast se stává součástí tzv. prvého pilíře, mezinárodní úmluvy jsou nahrazeny nařízeními, větší část tzv. zvláštní části je upravena evropskou legislativou, objevují se nové jevy navázané na universální unifikace.....Ona tzv. fragmentární unifikace však má své limity - nesporně v roztříštěnosti obecné části, která může působit na různost unifikace jednotlivých zvláštních částí. Nebo také ve vazbách na procesní právo. Cílem projektu je identifikovat vazba evropského mezinárodního práva soukromého na univerzální právo tvořené mezinárodními smlouvami i na národní právo, kde máme tzv. zbytkovou úpravu a současně i podmíněnosti dané právem procesním. Vedle zkoumání těchto vazeb bude probíhat další směr bádání v oblasti hodnot evropského mezinárodního práva soukromého. Nikoli nepodstatnou součástí analýz budou i techniky, resp. metody uchopení konkrétních legislativních řešení (otázka flexibility norem, otázka způsobu ochrany hodnot určeného právního řádu, způsoby rozšíření sféry unifikované normy...). Vyhodnocení se dočká i otázka tzv. adaptace řešení. tatáž rovina bude uplatňována i pro oblast mezinárodního práva procesního.

Publications

Total number of publications: 1