Project information

Forma, vizuální význam a okolnosti vzniku uměleckého díla v architektuře a ve výtvarném umění (Forma, vizuální význam)

Projekt specifického výzkumu pokračuje v rozvoji dosavadní badatelské práci posluchačů doktorského studia a vybraných studentů dějin umění - obojí v prezenční formě. Obecným tématem (a řešeným problémem studentských prací) jsou formy, vizuální význam a okolnosti vzniku uměleckého díla v širokém geografickém a časovém rozpětí. Dílčí projekty jsou voleny tak, aby zahrnuly všechny výzkumné oblasti, jimiž se zabývají akademičtí pracovníci, pod jejichž garancí jsou studenty řešeny: (a) raně křesťanské a byzantské umění /Ivan Foletti/: setrvávání pozdně antického stylu v raném středověku v západních i východních oblastech Evropy a problém zkoumání umělecké úlohy prostřednictvím prožitku vyvolaným experimentem tělesné či odlišně umělecké praxe; (b) renesanční a novověká vizuální kultura v českých zemích a na Slovensku /Ondřej Jakubec/: recepce renesančních forem v pozdně středověkém a naopak též v novověkém kulturním prostředí; (c) prostorové představy v dějinách historizující a moderní architektury /Jiří Kroupa/: vztah vizuální formy ke kategoriím národního a mezinárodního v umění kolem roku 1900; (d) ikonografický a umělecko-řemeslný význam v tvorbě moderních uměleckých objektů /Radka Nokkala Miltová/. Projekt by měl především podpořit internacionalizaci studentskjého výzkumu. Opakujícím se momentem každým rokem je nákup uměleckohistorické literatury a podpora publikační činnosti jako rámec pro plnění projektových cílů.

Publications

Total number of publications: 27


Previous 1 2 3 Next