Project information
Proteotypová klasifikace renálního karcinomu ve vztahu k prognóze a terapeutické odpovědi

Project Identification
NV19-08-00250
Project Period
5/2019 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University Hospital Pilsen
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno

Renální karcinom (RCC) přestavuje závažné onkologické onemocnění s celosvětově nejvyšší incidencí v České republice, přičemž spolehlivé molekulární prognostické a prediktivní biomarkery nejsou dosud k dispozici. Pro jejich “high-throughput“ vyhledávání a validaci zavedeme novou metodiku digitálního biobankingu založenou na získávání proteinových fingerprintů (proteotypů) pomocí hmotnostní spektrometrie v tzv. “data independent acquisition” módu. S využitím nově zavedené techniky budou analyzovány dva velmi dobře charakterizované soubory nádorů, získaná data budou statisticky hodnocena s cílem nalézt: (i) proteinové biomarkery identifikující pacienty s lokalizovaným RCC avšak s vyšším rizikem, kteří by měli být detailněji sledováni, a (ii) proteinové biomarkery související se špatnou odpovědí metastatických nádorů ledvin na léčbu tyrosinkinasovými inhibitory v první linii. Očekáváme, že nalezené patterny, potenciální biomarkery, resp. potenciální terapeutické cíle pomohou přispět k zefektivnění terapie pacientů s nádory ledvin.

Publications

Total number of publications: 27


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info