Project information

Role regulace transkripce při chemoterapeutické rezistenci glioblastomu: in vitro a in vivo validace cíle pro molekulární terapii

Investor logo
Project Identification
LTAUSA19024
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Glioblastom je nejčastějším a nejmalignějším nádorem mozku u dospělých. Doposud nebyla vyvinuta účinná léčba za použití léčiv. Tato léčba je jedinou nadějí pro neoperovatelné pacienty, u kterých se glioblastom nachází v kritických oblastech mozku. Medián délky života s glioblastomem je méně než rok. Současné studie ukazují silnou korelaci mezi tumorigenicitou buněk glioblastomu a zvýšenou expresí transkripčního faktoru REST. REST je hlavním represorem diferenciace nervových kmenových buněk. Telomerový protein TRF2 chrání REST před proteozomální degradací. Komplex REST-TRF2 je slibným cílem pro biologickou léčbu, protože rozpad komplexu vede k apoptóze buněk glioblastomu. V rámci projektu budou identifikovány a strukturně popsány interakční domény kritické pro vazbu REST a TRF2. Bude experimentálně testována hypotéza, že je principiálně možné vyvolat rozpad komplexu REST-TRF2 selektivní inhibicí kritických interakcí přímo v nádorových buňkách. Poznatky mechanismu interakce a struktury vazebného místa budou využity při vývoji neoperativní léčby glioblastomu. Navrhovaný projekt si klade za cíl etablovat spolupráci mezi výzkumnou skupinou navrhovatele a skupinou prof. J. K. Nandakumara (Michigan University, USA) a komplementárními přístupy hlouběji prostudovat výše zmíněné biologické jevy.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info