Project information

Proměny peri-urbánního prostředí v důsledku společensko-ekonomických trendů v cestovním ruchu (PERISET)

Project Identification
MUNI/A/1033/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt se zaměřuje na proměny peri-urbánních oblastí v důsledku společensko-ekonomických trendů. Tyto trendy znásobované výskytem projevů globalizace mohou vést k nárůstu podílu obyvatel ve městech, k vyšším příjmům či zvětšení fondu volného času. Změny v peri-urbánním prostředí souvisejí také s poklesem zemědělského využití půdy a nižší úrovní pracovních příležitostí na venkově. Expanze do měst, která poskytují širokou škálu služeb i pracovního uplatnění, přináší na druhou stranu negativa v podobě zvýšené míry hluku, smogu či přelidnění. Téma se proto stává aktuálním z důvodu prohlubování rozdílů mezi regiony i nutnosti docílení udržitelného rozvoje měst a venkova. Cílem výzkumu je identifikovat a zhodnotit konkrétní proměny peri-urbánního prostředí, které jsou reflektovány jednak z hlediska probíhajících změn v hospodářské činnosti malých a středních podnikatelů a uspořádání jejich dodavatelsko-odběratelských vztahů; a zároveň i z hlediska mapování změn ve spotřebitelském chování, souvisejících s posilněním regionálních hodnot a tradic či s preferencemi regionálních produktů a producentů. Vzhledem k šíři celého problému je na tyto změny poukazováno v kontextu aktivit cestovního ruchu, kterými jsou např. rozvoj agroturistiky, vinařské turistiky, farem a alternativního zemědělství, vč. zohlednění významu příjmů z cestovního ruchu na celkových příjmech podnikatelů a motivace spotřebitelů k realizaci udržitelných forem cestovního ruchu. Teoreticko-metodické ukotvení projektu vychází z poznatků předešlého specifického výzkumu, který se zabýval problematikou udržitelnosti destinací v kontextu projevu vlivů globálních trendů v cestovním ruchu. Projekt tyto předchozí poznatky obohacuje o další empirickou a aplikační rovinu a současně vytváří předpoklady pro zapojení studentů do realizovaných výzkumných aktivit. Za výstupy projektu jsou považovány bodově hodnocené publikace a prezentace na tematicky relevantních konferencích.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info