Project information
Studium a aplikace nízkoteplotního plazmatu a jeho interakcí s povrchy pevných látek 8

Project Identification
MUNI/A/0898/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na podporu studentů magisterského a doktorského studia, kteří se budou v rámci akreditovaného studijního oboru Fyzika plazmatu podílet na řešení dílčích vědecko-výzkumných úkolů, kterými se Ústav fyzikální elektroniky (dále jen Ústav) a Centrum výzkumu a vývoje plazmatu a nanotechnologických povrchových úprav (dále jen Centrum) dlouhodobě zabývá. V průběhu projektu budou tito studenti pod odborným vedením svého školitele a za případné účasti dalších členů Ústavu nebo Centra pracovat na svých diplomových nebo disertačních pracích, a to především na těchto konkrétních tématech: Diagnostika a modelování plazmatu, Depozice a charakterizace tenkých vrstev a nanostrukturních materiálů, Úprava a modifikace povrchů plazmatem. Výsledky těchto prací budou důsledně publikovány v mezinárodních časopisech a prezentovány na konferencích a workshopech. S podporou tohoto projektu budou podporovány zejm. následující aktivity: účast na konferencích, podpora publikačně aktivních studentů prostřednictvím stipendií, nákup a zajištění provozních prostředků pro experimentální práci. Část finančních prostředků bude použita na stipendijní program Ústavu pro studenty publikující v kvalitních časopisech.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info