Project information

Kontextuální vazby justifikace lidských práv jako problém právní filosofie

Investor logo
Project Identification
GA20-10464S
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Ačkoliv se lidská práva úspěšně prosazují v právní praxi, v oblasti teorie neexistuje shoda na tom, proč bychom je měli brát vážně. Žádná teorie jejich ospravedlnění se nestala obecně akceptovanou, vůči každé z nich lze identifikovat významné výhrady. Projekt vychází z myšlenky, že příčiny tohoto selhání jsou v tom, že doposud byla soustředěna pozornost na justifikaci těchto práv jako takovou, nebyly však zohledňovány její kontextuální vazby k jiným morálním a právním teoriím. Projekt testuje hypotézu, že podmínkou úspěšnosti nějaké justifikační teorie je právě její slučitelnost s širokým komplexem dalších teorií a přístupů. V tomto širším rámci analyzuje jednotlivé teorie ospravedlňující lidská práva a objasňuje příčiny jejich neúspěchů. Je zaměřen na zkoumání obecných teoretických východisek a normativních otázek v kontextu právní teorie a filosofie. Neusiluje o kvantitativní výzkum dané problematiky, ani se jí nebude zabývat z politologického hlediska.

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info