Project information

Pobytová oprávnění studentů v České republice

Project Identification
MUNI/A/1119/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Záměrem projektu je vytvoření monografie věnující se významné agendě veřejné správy, a to pobytovým oprávněním se zaměřením na pobytová oprávnění studentů. Problematika vstupu a pobytu cizinců na území představuje stále velice aktuální téma, jehož naléhavost zesílila s migrační krizí v roce 2015. Problematičnost této oblasti tkví v mnoha aspektech, kdy mezi ty nejvýznamnější patří skutečnost, že úprava vstupu a pobytu cizinců náleží do plné jurisdikce států a podléhá tedy diskreční pravomoci, jakož i fakt, že v dané oblasti je třeba hledat proporcionalitu mezi veřejným zájmem a ochranou základních lidských práv, či fakt, že stěžejním vlivem, jemuž oblast vstupu a pobytu cizinců podléhá, je vliv politický.
Pobytová oprávnění mají nemalý vliv na život cizince, neboť úzce souvisí s otázkou soukromého a rodinného života, pracovních a ekonomických příležitostí, studiem i volným časem, jakož i s možnou otázkou přestupků, potažmo s otázkou nelegálního pobytu a správního vyhoštění, kdy je třeba hledat rovnováhu mezi jednáním cizince a zásahem do jeho života. Problematika pobytových oprávnění má však mnohem větší hloubku, neboť vyvolává mnoho otázek ve vztahu k jejich procesněprávní úpravě a její aplikaci v praxi. Jen namátkou se nabízí otázka ochrany veřejného zájmu, zajištění spravedlivého projednání žádosti, zajištění (či vůbec povolení) soudního přezkumu, otázka transparentnosti, rovnosti a zákazu diskriminace.
Navzdory z výše uvedeného vyplývající skutečnosti, že se jedná o problematiku významnou a frekventovanou, jejíž důležitost bude v budoucnu narůstat, její komplexní zpracování v rámci odborné literatuře chybí. Záměrem řešitelů je proto vytvořit komplexní zpracování problematiky pobytových oprávnění studentů se zaměřením na krátkodobá a dlouhodobá víza, jejich komparaci z pohledu práva Evropské unie (krátkodobá víza) a z pohledu práva vnitrostátního (dlouhodobá víza jako národní institut) a dále na jejich komparaci s úpravou polskou.
Řešitelé předpokládají zkoumání problematiky nejen v českém prostředí, ale rovněž na úrovni práva Evropské unie a dále na úrovni vybraných právních úprav sousedních států, s nimiž bude komparovaná právní úprava národních dlouhodobých víz a analyzována otázka dodržování lidských práv a úrovně zajištění spravedlivého projednání žádosti.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info