Project information

Vliv aerobní pohybové aktivity na hipokampální neurogenezi a paměťové funkce

Project Identification
MUNI/A/0987/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Předkládaný projekt vychází z odborných studií zaměřených na pozitivní vliv pohybové aktivity na fyzickou zdatnost a kvalitu života. Mnoho prací se zaměřuje právě na fyzickou zdatnost, ale psychické parametry tolik sledovány nejsou. Projekt také vychází z předpokladu úzkého vlivu pohybové aktivity (PA) na hipokampální neurogenezi (HN), a s tím spojené paměťové funkce. Výzkum bude rozdělen na 2 fáze, v první fázi budou sledovány rozdíly u 3 skupin osob dle trénovanosti (vytrvalostně trénovaní sportovci, vytrvalostně netrénovaní sportovci a nesportovci). Druhá fáze bude mít podobu intervence pro netrénovanou skupinu osob a bude pracovat s hypotézou pozitivního vlivu pohybové intervence na objem hipokampu, jeho funkčním propojením s amygdalou a dalšími centry podílejícími se na tvorbě paměťových stop a vlivu na paměťové funkce v souvislosti se zvýšením vytrvalostní zdatnosti.
Cílem výzkumu bude v první části projektu posoudit rozdíly v hipokampální oblasti a její funkční propojení s amygdalou a dalšími centry podílejících se na tvorbě paměťových stop, hladinách BDNF (brain-derived neurotrophic factor) v krvi, krátkodobé paměti a některé vytrvalostní parametry u 3 skupin zdravých mužů ve věku 25–35 let, nekuřáků s maturitním vzděláním a vyšším, dle fyzické zdatnosti (skupina = 15 osob; n = 45). Následným cílem výzkumu bude v druhé části projektu posoudit vliv vytrvalostní intervence (3x týdně 40 minut bicyklovém ergometru na úrovni 90-95 % respiračního prahu určeného ze zátěžového testu) na hipokampální objem, hladinu BDNF, krátkodobou paměť a vytrvalostní zdatnost u skupiny netrénovaných osob (n = 10-15). Největším přínosem této studie budou informace o působení PA na kognitivní výkon u mladých mužů v produktivním věku. Této populační skupině je z tohoto pohledu v odborné literatuře věnováno velmi málo prostoru.
Tento projekt bude svým designem v České republice unikátní a jeho výstup může mít velký vědecký přínos nejen v ČR, ale i v zahraničí.
Vzhledem ke komplexnosti celého projektu byla navázána spolupráce s dalšími pracovišti jako je Přírodovědecká fakulta MU a CEITEC.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info