Project information

Project information
Thermodynamic and kinetic investigations of metal complexes of polydentate ligands for biomedical, analytical and industrial applications (NECTAR_COST)

Investor logo
Project Identification
LTC20044
Project Period
7/2020 - 9/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Charles University

Předkládaný projekt se bude zabývat studiem termodynamických a kinetických vlastností kovových komplexů s polydentátními ligandy, kdy budou stanoveny rovnovážné konstanty popisující protonizaci ligandů a vznik jejich komplexů s ionty kovů pomocí dostupných experimentálních technik. Současně bude probíhat studium kinetiky formace, disociace a izomerace kovových komplexů, aby bylo možné stanovit jejich reakční mechanismus. Vybrané kovové komplexy budou také studovány z pohledu teoretické chemie a jejich vypočtené parametry pak budou korelovány s experimentálními výsledky tak, aby byl navržen co nejlepší design struktury polydentátních ligandů vhodných pro komplexaci vybraných iontů kovů pro potenciální biomedicínské a analytické aplikace, event. využití v průmyslu.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info