Project information
Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost

Project Identification
SS02030008
Project Period
1/2021 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Institute of Chemical Process Fundamentals of the ASCR, v. v. i.
Charles University
Technical University Ostrava
Prague Institute of Chemical Technology
Brno University of Technology
T. G. Masaryk Water Research Institute
CENIA, Czech Information Agency for the Environment

Cílem projektu Centrum environmentálního výzkumu pro oblast odpadového a oběhového hospodářství je vybudování dlouhodobě pracující, odborné, interdisciplinární, výzkumné základny tvořené klíčovými výzkumnými organizacemi disponujícími dlouhodobou expertízou a odbornou kapacitou pro provádění výzkumu v oblasti odpadového a oběhového hospodářství v širších souvislostech. Centrum bude poskytovat Ministerstvu životního prostředí, dalším resortům, odborným platformám a dalším subjektům výsledky výzkumu, rozšiřování vědeckých poznatků a expertní podporu při tvorbě politik, strategií a regulací, apod.

Centrum tvořené konsorciem osmi výzkumných organizací a univerzit je zaměřeno na provádění výzkumu v tematických oblastech souvisejících s přechodem České republiky z lineárního na cirkulární hospodářský model. Tento přechod vyžaduje výzkum v nových, dosud neřešených oblastech, jakými jsou například materiálové toky surovin, inovativní technologie zaměřené na minimalizaci použití primárních surovin ve výrobě, maximální materiálovou využitelnost a využívání odpadů, vedlejších produktů a meziproduktů, ekodesign produktů, sledování a vyhodnocování nejen environmentálních, ale také sociálně-ekonomických procesů, apod.

Hlavními tematickými oblastmi, na které se Centrum v rámci sv jsou odpadové a oběhové hospodářství, monitoring a rozvoj nových monitorovacích nástrojů sledování přechodu k oběhovému hospodářství, včetně vývoje nových indikátorů, analýza životní cyklu výrobků, ecodesign, problematika kontaminace prostředí z hlediska technologií, nově se vyskytujících polutantů, využití nových metod a přístupů k identifikaci a odstranění znečištění, např. prostřednictvím dálkového průzkumu země. Neopominutelným tématem je také oblast environmentální bezpečnosti, prevence závažných havárií, kybernetické bezpečnosti, multirizik a společenské přijatelnosti envirizik. Činnost Centra multidisciplinárně propojuje přírodovědné, technické a humanitní obory, což umožní provádět výzkum v souvislostech.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities Sustainable Development Goal No.  12 – Responsible consumption and production

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info