Informace o projektu

Informace o projektu
Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost

Kód projektu
SS02030008
Období řešení
1/2021 - 12/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Univerzita Karlova v Praze
Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM
CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Cílem projektu Centrum environmentálního výzkumu pro oblast odpadového a oběhového hospodářství je vybudování dlouhodobě pracující, odborné, interdisciplinární, výzkumné základny tvořené klíčovými výzkumnými organizacemi disponujícími dlouhodobou expertízou a odbornou kapacitou pro provádění výzkumu v oblasti odpadového a oběhového hospodářství v širších souvislostech. Centrum bude poskytovat Ministerstvu životního prostředí, dalším resortům, odborným platformám a dalším subjektům výsledky výzkumu, rozšiřování vědeckých poznatků a expertní podporu při tvorbě politik, strategií a regulací, apod.

Centrum tvořené konsorciem osmi výzkumných organizací a univerzit je zaměřeno na provádění výzkumu v tematických oblastech souvisejících s přechodem České republiky z lineárního na cirkulární hospodářský model. Tento přechod vyžaduje výzkum v nových, dosud neřešených oblastech, jakými jsou například materiálové toky surovin, inovativní technologie zaměřené na minimalizaci použití primárních surovin ve výrobě, maximální materiálovou využitelnost a využívání odpadů, vedlejších produktů a meziproduktů, ekodesign produktů, sledování a vyhodnocování nejen environmentálních, ale také sociálně-ekonomických procesů, apod.

Hlavními tematickými oblastmi, na které se Centrum v rámci sv jsou odpadové a oběhové hospodářství, monitoring a rozvoj nových monitorovacích nástrojů sledování přechodu k oběhovému hospodářství, včetně vývoje nových indikátorů, analýza životní cyklu výrobků, ecodesign, problematika kontaminace prostředí z hlediska technologií, nově se vyskytujících polutantů, využití nových metod a přístupů k identifikaci a odstranění znečištění, např. prostřednictvím dálkového průzkumu země. Neopominutelným tématem je také oblast environmentální bezpečnosti, prevence závažných havárií, kybernetické bezpečnosti, multirizik a společenské přijatelnosti envirizik. Činnost Centra multidisciplinárně propojuje přírodovědné, technické a humanitní obory, což umožní provádět výzkum v souvislostech.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  11 – Udržitelná města a obce Cíl udržitelného rozvoje č.  12 – Odpovědná spotřeba a výroba

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info