Project information

Zavedení aktuální problematiky sinic do moderní výuky ekotoxikologie

Project Identification
FRVS/1789/2009
Project Period
1/2009 - 12/2009
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Masový rozvoj sinic (cyanobakterií) je v dnešní době závažným problémem povrchových vod nejen u nás, ale i ve světě. V souvislosti s vodními květy sinic představují zřejmě nejzávažnější problém jejich toxické metabolity – cyanotoxiny. Negativní vliv cyanotoxinů na lidské zdraví je nepopiratelný (alergické reakce, kontaktní dermatitidy, poruchy funkce a karcinomy jater), stejně jako vliv na stabilitu akvatických ekosystémů (snížená biodiverzita, toxické účinky na ryby a korýše apod.). Problematice cyanobakterií jako závažného environmentálního problému je však zatím ve výuce ekotoxikologie věnován jen minimální prostor.


Hlavním cílem tohoto projektu je seznámit prostřednictvím přednášek i cvičení studenty oborů ekotoxikologie a chemie životního prostředí s problematikou vlivu cyanobakterií na lidské zdraví a vodní ekosystémy. V přednáškách budou diskutovány environmentální, ekologické i toxikologické aspekty masového rozvoje vodního květu. Dále budou vysvětlena dlouhodobá, střednědobá a krátkodobá opatření, která jsou dnes aplikována k dosažení revitalizace povrchových vod zasažených masovým rozvojem sinic. Tento projekt rovněž umožní realizaci a optimalizaci dvou praktických cvičení, která studentům přiblíží problematiku sinic ve dvou rovinách.