Project information

Matematické a statistické modelování 5 (MaStaMo5)

Project Identification
MUNI/A/1615/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Matematické modelování reálných jevů a procesů spolu s analýzou dostupných dat představuje významný nástroj pro poznávání přírody ve všech jejích projevech; používané modely slouží k deskripci a predikci průběhu uvažovaných procesů a/nebo k jejich hlubšímu teoretickému porozumění. Význam matematicko-statistického modelování dále roste s rozvojem výpočetní techniky a příslušných numerických metod. Primárním cílem projektu - stejně jako u podobných projektů realizovaných v minulosti - je zapojení všech doktorských a nadějných magisterských studentů Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU do výzkumu, který je průběžně prováděn týmem "Modelování a statistika" tohoto ústavu. Projekt je zaměřen především na modelování ekonomických, biomedicínských a environmentálních procesů a dále na analýzu dostupných dat. K těmto účelům budou v rámci projektu rozvíjeny moderní metody mnohorozměrné matematické statistiky a adaptovány odpovídající partie kvalitativní teorie nelineárních diferenciálních a diferenčních rovnic.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info