Project information
Syntéza nových molekul, materiálů a nanostruktur (SYNOMAN)

Project Identification
MUNI/A/1518/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předložený projekt specifického výzkumu bude zacílen na vývoj nových syntetických metod pro přípravu vybraných molekul, supramolekulárních, nanostrukturních systémů. Tyto systémy a materiály budou studovány pomocí celé škály měřicích, analytických a teoretických metod s cílem odhalení vnitřní struktury, reakčních mechanismů a poznání užitečných vlastností použitelných v praxi, jako jsou katalytická aktivita, adsorpce a rozklad různých polutantů, škodlivin, jedů, bakterií a virů ze vzduchu a vody, medicinální aktivita, optické vlastnosti, fotochemická reaktivita a luminiscenční vlastnosti. Moderní metody syntetické chemie budou použity k přípravě molekulárních organických látek s předem stanovenou strukturou a sloučenin s cílenou biologickou aktivitou; bude pokračovat příprava a testování nových inhibitorů terapeuticky relevantních proteinových kináz – zejména CK1, Haspin a ALK1/2. Dále bude pozornost věnována přípravě nových zcela syntetických a semi-syntetických analogů forskolinu s cílem identifikovat selektivní modulátory jednotlivých isoforem adenylátcykláz. Současně bude studována příprava supramolekulárních systémů na bázi bambusurilů. Syntéza nanočástic kovů a slitin, oxidických nanovláken a nanoporézních metalosilikátových a metalofosfátových xerogelů bude zacílena na přípravu aktivních katalyzátorů pro de-NOx reakce, oxidace polymerace. Budeme se také věnovat optimalizaci metod přípravy grafenoxidu a redukovaného grafenoxidu s cílem zvětšení měrného povrchu (BET). Připravený grafenoxid bude využit pro bezvodou sol-gelovou přípravu nových kompozitních materiálů. Vyvinuté syntetické postupy a technologie umožní přípravu nových typů pokročilých adsorpčních materiálů, které budou kombinovat dobře aplikovatelnou morfologii (monolity, vlákna, prášky, kompozity) s vysokou chemickou stabilitou a pokročilými funkčními vlastnostmi pro zachycení a chemickou likvidaci škodlivin. Další výzkum bude zaměřen na vývoj a fotofyzikální studie nových fotochemicky aktivních sloučenin a fluoroforů s důrazem na použití fotochemie k řešení některých interdisciplinárních problémů v chemii, biologii, fyzice a přírodních vědách.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info