Project information

Dopady zmien na trhu práce a v daňovom systéme na dynamiku českej ekonomiky

Project Identification
MUNI/A/1099/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Český trh práce je v posledných rokoch svedkom pravidelného zvyšovania minimálnej mzdy. Priemerné medziročné tempo rastu tejto veličiny v období od roku 2015 po súčasnosť atakuje pri 9.5 % dvojciferné hodnoty. To všetko naviac pri pomerne stabilnom vývoji, kedy sa každoročné zvyšovanie pohybovalo v rozmedzí 7.6 % - 11.1 %. Napriek tomuto nedávnemu vývoju je ťažké predpovedať, či toto obdobie výrazného rastu bude pokračovať aj v roku 2021. Dôvodom je vypuknutie pandémie COVID-19 a s tým spojený pokles domácej i svetovej ekonomickej aktivity. Česká republika, ako veľmi otvorené ekonomika závislá na zahraničnom obchode, tak pociťuje pokles výstupu hneď na dvoch frontoch, ako v domácej spotrebe, tak aj v zahraničnom obchode. Táto situácia so sebou prináša silnejúce hlasy po zamrazení minimálnej mzdy pre rok 2021 na svojej súčasnej hodnote, v hre však naďalej ostáva aj ďalšie zvyšovanie minimálnej mzdy i keď zrejme pomalším tempom. Okrem opatrení na trhu práce sa v snahe o zmiernenie ekonomických dopadov pretrvávajúcej pandémie česká vláda rozhodla o zmeny v daňovom systéme, napríklad zrušenie superhrubej mzdy, zmeny v dani z príjmov, či zrušenie dane z nadobudnutia nehnuteľných vecí. Aké dopady môže pokračujúce zvyšovanie, či naopak zmrazenie minimálnej mzdy, či zmeny v daňovom systéme priniesť pre dynamiku českej ekonomiky však nemusí byť celkom jasné. Cieľom tohto projektu bude jednak, kvantifikovať dopady zavedenia a alternatívneho nastavenia minimálnej mzdy na dynamiku českej ekonomiky, po druhé, analyzovať vplyv zdanenia na trh práce a trh s nehnuteľnosťami, a to využitím dynamických makroekonomických modelov a pokročilých ekonometrických metód, hojne využívaných v rozhodovaní tvorcov hospodárskej politiky. Hlavnou metódou výskumu bude aplikácia dynamických stochastických modelov všeobecnej rovnováhy.Tento typ teoretických modelov bude vhodným spôsobom doplnený o ďalšie vo väčšej miere ateoretické prístupy k makroekonomickému modelovaniu, akými sú napríklad vektorové autoregresné modely, kladúce dôraz najmä na dátovú informáciu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info