Project information
Implication of cognitive reserve in non-pharmacological intervention outcomes (StimCORE)

Project Identification
NU21-04-00652
Project Period
5/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Kognitivní rezervu (KR) lze definovat jako postupnou akumulaci neurálních zdrojů a jejich adaptability (např. efektivity, kapacity nebo flexibility) v důsledku genetických a celoživotních environmentálních faktorů, které mohou zmírňovat nepříznivé kognitivní změny způsobené běžným stárnutím či onemocněním mozku. Pomocí transkraniální stimulace střídavým proudem (transcranial alternating current stimulation, tACS) je možné zvýšit šanci, že neurony zasažené neurální sítě budou produkovat akční potenciály ve specifických synchronizovaných frekvencích. Nedávné studie dokládají, že fronto-parietální synchronizace theta oscilací pomocí tACS vedla ke zvýšení kapacity pracovní paměti u zdravých jedinců. Výzkum účinků stimulace nicméně stále zůstává zasažen výskytem vysokých interindividuálních rozdílů v účincích stimulace. Nejnovější výzkumy poukazují na význam interindividuálních rozdílů, jako například úrovně KR, které mohou být zásadní při předpovídání účinku intervence, protože míra pozitivních účinků intervence do značné míry závisí na úrovni dostupné neurální kapacity a flexibility. Na základě těchto zjištění navrhujeme nový intervenční přístup ke studiu KR, který bude využívat jak běžné statické indikátory KR (jako například odhad premorbidního intelektu, délku vzdělání atd.), tak inovativní dynamické markery KR (jako je pupilometrie, resting state fMRI, fMRI v průběhu úkolu). Pomocí jedné z nejmodernějších neinvazivních stimulačních technik budeme v reálném čase modulovat vlastnosti neurálních sítí za účelem prozkoumání vlivu KR na intervencí indukované krátkodobé kognitivní a funkční neurální změny. Tyto efekty nebudeme zkoumat pouze u starších zdravých jedinců, ale jako první se také zaměříme na možné efekty u mírné kognitivní poruchy u onemocnění s Lewyho tělísky, prodromálního stadia druhé nejčastější degenerativní demence.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info