Project information

Počítačový design a vlastnosti magnetických molekulárních materiálů (DEPROMAT)

Project Identification
8J21AT017
Project Period
1/2021 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Spolupráce mezi výzkumnými týmy na univerzitách v Brně a Salzburgu povede k detailnímu porozumění vlivu struktury a elektronové konfigurace na magnetické vlastnosti molekulárních materiálů. Hlubší pochopení efektu relativistické spin-orbitální interakce přispěje v konečném důsledku k racionálnímu návrhu a vývoji nových pokročilých funkčních materiálů. Cílů projektu bude možné dosáhnout úzkou spoluprací mezi týmy; synergií expertízy rakouského týmu ve stanovování struktury volných molekul elektronovou difrakcí v plynné fázi (GED) a teoretickým popisem magneticky indukovaných proudů a expertízy českého týmu v paramagnetické NMR spektroskopii, elektronové spinové struktuře a přípravě různých typů koordinačních sloučenin. Zapojení mladých výzkumných pracovníků do řešení i koordinace projektu přispěje k výchově mladé generace vědců v mezinárodním výzkumném prostředí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info