Project information
Formy literárního, jazykového a ideového transferu: moderní germanistický výzkum zaměřený na jazykové a literární praktiky

Project Identification
MUNI/A/1383/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je zaměřen na podporu doktorských a vybraných magisterských studentů všech germanistických studijních programů nabízených na Ústavu germanistiky. Cílem je zapojení doktorandů a vybraných magisterských studentů do badatelských aktivit pracoviště, které se v současnosti profiluje v domácím i mezinárodním měřítku směrem k výzkumu současného jazyka a transferových procesů, které podmiňují fungování písemnictví ve veřejném prostoru: produkce, recepce, distribuce, překlad, interdisciplinarita. Jednotlivé aktivity vyrůstají buď z úzké spolupráce mezi školiteli a studenty, nebo synergicky doplňují spolupráci pracoviště s tuzemskými i zahraničními pracovišti (muzea, knihovny, archivy, literární domy, společnosti a literární i akademické instituce).
Vedle těchto specifických aktivit se studentští členové projektu spolu se svými školiteli (díky projektu) aktivně účastní seminářů, workshopů a konferencí, pořádaných společně s ostatními germanistickými katedrami v ČR; tato setkání spoluorganizují, publikují výstupy a editorsky se podílejí na vydávání odborných výstupů z těchto akcí. V roce 2022 se tato část projektu zaměří kromě opakovaných seminářů s UK Praha zejména na znovuobnovení užší doktorské a postdoktorské spolupráce s UP Olomouc, kterou hodláme vystavět dle vzoru mezinárodních doktorských škol DAAD na půdorysu stávající germanistické spolupráce GIP (Germanistische Institutspartnerschaft) s Essenem (Brno) a Oldenburgem (Olomouc).
Projekt tedy slouží k upevnění a účelnému rozšíření domácí i mezinárodní sítě partnerských germanistických pracovišť, zaměřené na profilaci doktorského i magisterského studia UGNN. U obou podporovaných stupňů studia se tím zvyšuje jak konkurenceschopnost absolventů ÚGNN, tak integrace nadprůměrných magisterských a doktorských studentů do badatelských struktur a programů, na nichž ústav participuje. V návaznosti na projekty SV 2021 projekt posiluje podíl nederlandistické, nordistické a skandinavsitické sekce doktorského výzkumu, čímž se snaží naplnit závěry akreditační komise RVH, která požadovala silnější profilaci těchto studentů v rámci doktorských programů Germánské literatury a Germánské jazyky.

Publications

Total number of publications: 55


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info