Project information

Masmédiá a informačné technológie v súčasnej španielskej próze

Project Identification
MUNI/A/1058/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Témou mojej dizertačnej práce je “Postmoderná próza v slovenskej a španielskej literatúre 21. storočia”. V projekte špecifického výskumu by som sa chcela zamerať na španielsku Generáciu Mutante (iné názvy Generácia Nocilla, Generácia Afterpop), v ktorej možno vidieť pokračovanie španielskej postmodernej prózy 20. storočia (Gonzalo Torrente Ballester, Juan José Millás, Félix de Azúa či Antonio Muñoz Molina) v storočí 21.-om. Ku Generácii Mutante sa radia autori/autorky narodení medzi rokmi 1960 a 1976, vyrastajúci a prežívajúci svoju mladosť v čase rozmachu masmédií a najnovších technológií, čo výrazne ovplyvnilo ich vnímanie sveta, kultúrnu skúsenosť a písanie. Patria sem napríklad: Juan Francisco Ferré, Vicente Luis Mora, Agustín Fernández Mallo, Jorge Carrión, Manuel Vilas či Mercedes Cebrián. Juan Francisco Ferré v prológu k antológii "Mutantes. Narrativa española de la última generación" prezentuje Generáciu Mutante ako to najnovšie a najinovatívnejšie, čo možno nájsť v súčasnej španielskej próze. Slovo “mutante” má svoj pôvod v latinskom slovese s významom "meniť". Odkazuje aj na biologický termín “mutácia” – genetická transformácia a hybridizácia druhov. V populárnej kultúre zasa "mutanti" vystupujú ako postavy v komiksoch a filmoch. V literatúre sa "mutantné" prejavuje v zobrazovaní rýchlo sa meniacej reality, hybridizácii žánrov či v miešaní “vysokej” a “nízkej” kultúry.
Vo svojom projekte by som sa chcela venovať vplyvu masových komunikačných prostriedkov a informačných technológií na tvorbu Generácie Mutante a preskúmať prozaické diela, ktoré tematicky a/alebo formálne čerpajú z novodobých výdobytkov techniky. Špeciálne ma zaujímajú tie diela, ktoré začleňujú postupy a prostriedky informačno-komunikačných technológií priamo do svojej štruktúry.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info