Project information
Quantitative magnetic resonance imaging parameters as predictors of outcome of non-myelopathic degenerative cervical cord compression: a longitudinal study

Project Identification
NU22-04-00024
Project Period
5/2022 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc
University Hospital Brno-Bohunice

Relativní odolnost krční míchy vůči mechanickému stresu vede k relativně velmi častému stavu označovaném jako “nemyelopatická komprese krční míchy” (NMDCC), který může progredovat až do stadia klinicky manifestní degenerativní cervikální myelopatie (DCM). Prevalence NMDCC progresivně narůstá s věkem a u kavkazské evropské populace dosahuje 40 % u jedinců nad 60 let věku. Symptomatická radikulopatie a dysfunkce míšních drah detekovaná pomocí evokovaných potenciálů patří mezi prokázané prediktory progrese NMDCC do stádia manifestní DCM, avšak zatím neexistují obecně akceptovaná doporučení týkající se praktického managementu NMDCC. Diagnóza DCM je v současnosti založena na MR známkách degenerativní komprese krční míchy a klinických příznacích manifestní myelopatie. Inovativní kvantitativní MR techniky (qMR) jsou schopny odhalit známky subklinické mikrostrukturální či metabolické myelopatie již ve stádiu NMDCC. V předcházejícím projektu jsme byli schopni tuto schopnost prokázat u několika qMR technik, a to magneticko rezonanční spektroskopie, voxel-based volumetrie a difúzních MR technik detekujících pomocí optimalizovaného „high angular resolution magnetic imaging” (HARDI-ZOOMit) protokolu postižení na úrovni jednotlivých míšních provazců a drah. U kvalitativních či kvantitativních MR parametrů zatím nebyl u NMDCC prokázán jejich význam predikovat rozvoj DCM.
Primárním cílem naší longitudinální studie u kohorty NMDCC jedinců bude hodnotit prediktivní význam vybraných qMR parametrů odrážejících tíži degenerativní komprese krční míchy či přítomnost a tíži subklinické mikrostrukturální či metabolické myelopatie ve vztahu k progresi do stádia DCM. Sekundárními cíli naší studie bude sledování qMR změn v čase, zavedení automatické detekce degenerativní komprese míchy pomocí Spinal Cord Toolboxu (volně dostupnému software používanému k míšní segmentaci) a zavedení inovativní qMR techniky – Intravoxel Incoherent Motion (IVIM) – která mapuje perfúzi krční míchy.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info