Project information
Výzkum v 21. století: data pohledem vaším a vašich kolegů (CORE-DATA)

Cílem projektu je připravit průřezový multioborový kurz, který posluchačům/studentům poskytne široký pohled na různé podoby soudobého výzkumu a odlišné metody přístupu k němu v různých vědeckých oborech. Využito přitom bude zkušeností úspěšných výzkumníků fakult a vysokoškolských ústavů naší univerzity. Pro poskytnutí komplexního pohledu vystoupí v rámci kurzu zástupci většiny fakult a ústavů MU. Společným jednotícím prvkem, který zaručí společnou linku jednotlivých přednášek předmětu, avšak zároveň ukáže rozdílnost možných pohledů a přístupů napříč obory, budou výzkumná data a jejich využití ve výzkumné praxi, neboť výzkumná data jsou základem moderního výzkumu v 21. století a komunikace vědy dle principů Open Science.

Kurz je koncipován jako multioborový, rozšiřující obzor studentů přes řadu výzkumných směrů rozmanitého zaměření. V obecné rovině bude podporovat a motivovat k pochopení vědeckého bádání napříč obory a k mezioborové spolupráci, konkrétně pak znalosti v něm získané budou aplikovatelné pro přímou spolupráci studentů a výzkumníků mezi fakultami a ústavy MU.

Pro absolvování kurzu nebudou třeba žádné specifické znalosti a bude vhodným motivačním kurzem pro orientaci v prostředí univerzity a výzkumu v různých oborech i pro studenty prvních ročníků bakalářských programů. Pohled jejich domovské fakulty pro ně bude cenný pro průchod jejich studiem, ale významná bude zejména multidisciplinární složka kurzu, kdy seznámení s principy a přístupy jiných oborů k vědeckým datům posluchačům poskytne ojedinělou pomoc pro následnou mezioborovou spolupráci, která je dnes velmi žádaná a ceněná.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info