Project information

Project information
The prevalence of persisiting reflexes of pupils with autistic spectrum disorders (PPR)

Project Identification
MUNI/A/1428/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Přetrvávající primární reflexy jsou kontraproduktivní pro optimální neurologický vývoj dítěte a mohou postihnout smyslové vnímání, řeč, rovnováhu, koordinaci pohybů, schopnost učit se a komunikovat. Projevy poruch autistického spektra (PAS) se v poslední době spojují s problematikou přetrvávajících primárních reflexů a úrovní motorických kompetencí dětí s PAS. Dosud žádný výzkum neprokázal větší výskyt primárních reflexů u těchto jedinců.
Projekt si klade za cíl ověřit na vzorku cca 100 dětí s PAS přítomnost primárních reflexů a současně zjistit úroveň motorických dovedností pomocí standardizované testové baterie MABC 2. Získáme tak informace, která nám mohou ukázat konkrétní deficity v motorických funkcích u dětí s PAS.
Dalším cílem bude vytvořit vhodnou metodiku měření přetrvávajících primárních reflexů (PPR) u dětí s PAS s využitm strukturovaného učení. Současně budeme testovat výskyt PPR u žáků běžné základní školy (cca 100 dětí) a komparovat s výskytem PPR u dětí s PAS. Na běžné základní škole bude také probíhat intervenční program neurovývojové stimulace "Pohybem se učíme".

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info