Project information
The Depth of Paediatric Anaesthesia: Observational Trial ((ANAPED))

Project Identification
MUNI/A/1109/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Popis projektu:
I přes aktuálně dostupná pilotní data z dospělé populace, není měření hloubky anestezie u dětských pacientů standardem. Hloubka anestezie může být rizikovou součástí anestezie, jelikož může být spojena se zvýšeným výskytem perioperačních a pooperačních komplikací. Pediatrická populace je stran výskytu perioperační bdělosti obzvláště riziková vzhledem na minimum dostupných dat a taktéž na omezenou možnost pooperačního screeningu perioperační bdělosti zejména u menších dětí.

Úvod a zdůvodnění:
Perioperační měření hloubky anestezie (a event. analgezie) je aktuálně doporučená součást běžné anesteziologické praxe. Optimální hloubka anestezie v případě měření pomocí bispektrálního indexu (BIS) je mezi hodnotami 40-60. Mělčí (BIS nad 60) anestezie může být asociována se zvýšeným výskytem epizod perioperační bdělosti, a hlubší (BIS pod 40) anestezie může vést k častějšímu výskytu nežádoucích účinků anestezie, včetně hemodynamické nestability.

Hypotéza této studie je, že v průběhu anestezie bez perioperačního měření hloubky anestezie může docházet k fluktuacím hloubky anestezie mimo doporučená rozmezí. Počet fluktuací a kumulativní čas mimo rozmezí (40-60 BIS) může být asociován s výskytem pooperačních komplikací jako pooperační delirium (definováno hodnotou PAED skóre (Paediatric Anaesthesia Emergence Delirium Score) nad 10, nebo nad 12– 2 metodiky měření), výskytem pooperační nauzey a zvracení (PONV) a výskytem jiných pooperačním komplikací (respirační, hemodynamické).
Primární outcome:
Kumulativní čas strávený mimo doporučené rozmezí pro hloubku anestezie
Sekundární outcome:

  • incidence fluktuací BIS mimo doporučené rozmezí (definované jako >30 vteřin mimo rozmezí doporučené hloubky anestezie, ukončeno návratem do definovaného rozmezí)
  • schopnost anesteziologa reagovat na dané fluktuace definovaná jako reakce ANO/NE + typ intervence (podání i.v. anestetika, opioidu, sedativ, relaxace, prohloubení inhalační anestezie, jiná)
  • latence reakce anesteziologa na danou fluktuaci – definovaná ve vteřinách od vzniku fluktuace po ukončení fluktuace = návrat do doporučeného pásma hloubky anestezie
  • incidence pooperačního deliria měřené pomocí PAED skóre
  • PONV incidence
  • kumulativní výskyt komplikací

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info