Project information

Olomoucká radnice – místo reprezentace, setkávání, spravedlnosti a víry

Project Identification
MUNI/A/1252/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Budova olomoucké radnice se již v minulosti několikrát stala objektem zájmu historiků umění a architektury. Většina těchto prací se však omezila spíše na popis a obecnou, stylově-formální analýzu bez důslednější komparace s konkrétními architekturami ve střední Evropě v době 15. a 16. století. Výzkumný projekt si bude klást za cíl důsledné prozkoumání provázanosti olomoucké radniční budovy (konkrétně kaple sv. Jeronýma) s tvorbou kameníků svatoštěpánské huti ve Vídni. Ve stávajícím diskursu o olomoucké radnici je rovněž patrná absence hlubší intepretace památky z hlediska kulturněhistorického i ikonograficko-ikonologického přístupu. Snahou specifického výzkumu tedy bude zaměření se na odhalení různých funkcí, které radnice pro obyvatele Olomouce sehrávala (úloha právní či obchodní). V rámci projektu bude pozornost zaměřena i na vysvětlení přítomnosti různých skulpturálních prvků (diví muži, hlavičky šašků na arkýři kaple aj.), kteří zdobí nejen olomouckou, ale také jiné radniční budovy. K odhalení dílčích historických i uměleckohistorických poznatků bude rovněž nutno přistoupit ke studiu a intepretaci dochovaných pramenů. Dosažené výsledky projektu pak budou prezentovány v podobě písemného výstupu (článku, kapitole) v odborném periodiku či publikaci.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info