Project information
Structure and Interaction of Nucleic Acids on Metal Surfaces

Project Identification
IAA4004002
Project Period
1/2000 - 12/2002
Investor / Pogramme / Project type
Academy of Sciences of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Keywords
molecular dynamics; G-DNA; quadruplex; mixed quartet; quanine quartet; electrochemical impedance
Cooperating Organization
Institute of Biophysics

Interakce bazí nukleových kyselin, nukleosidů, polynukleotidů a polypeptidů adsorbovaných na povrchu rtuti a monokrystalů některých kovů budou studovány elektrochemickou impedanční spektroskopií, elipsometrií a metodami mikroskopie STM a AFM. Interakce mezi adsorbovanými bazemi mohou vést k jejich dvojrozměrné (2-D) kondenzaci. Bude porovnán průběh 2-D kondenzace bazí nukleových kyselin na povrchu rtuti a na povrchu zlata a bude stanoven vliv ribosy a deoxyribosy na tento průběh. Experimentální výsledky budou porovnány s kvantově chemickými výpočty. Cílem navrhovaného projektu je získat informace o působení elektrického pole fázového rozhraní mezi roztokem a kovovou elektrodou na strukturu biopolymerů a na interakce jejich monomerních složek. Výsledky přispějí k objasnění molekulárního mechanismu interakce biopolymerů s elektricky nabitými povrchy membrán a s chemoterapeutiky.

Publications

Total number of publications: 35


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info