Project information

Project information
Identification, documentation and protection of archaeological monuments of the early Middle Ages using non-invasive survey methods (IDO)

Project Identification
DH23P03OVV051
Project Period
3/2023 - 12/2027
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je zaměřen na výzkum významných center raného středověku na Moravě a v Bulharsku za použití metod nedestruktivní archeologie - například dálkového archeologického průzkumu či geofyzikální prospekce. Výsledky budou konfrontovány s archeologickými poznatky. Komplexně, včetně širokého zázemí budeme zkoumat tři klíčové velkomoravské lokality: Břeclav-Pohansko, Mikulčice a Staré Město – Uherské Hradiště. Cílený průzkum s využitím širokého spektra geofyzikálních metod bude mířit i na další raně středověké centra. Naše zjištění bude spočívat v lokalizaci, identifikaci a interpretaci antropogenních aktivit na daném území od pravěku až do novověku.
Paralelně s aktivitami na Moravě bude probíhat výzkum dvou raně středověkých center v Bulharsku - Plisky a Preslavi. V pozdním 9. a 10. století se zde nacházela střediska vzdělání a kultury, které čerpala z tradic velkomoravského písemnictví. Žadatel o projekt zde v posledních třech letech učinil významné objevy, mj. se podařilo nově identifikovat 11 raně středověkých kostelů a dva klášterní komplexy. Projekt zde přispěje k ochraně těchto jedinečných historických památek spjatých s naší národní a kulturní identitou. Společný výzkum a komparace velkých moravských a bulharských center zároveň umožní lepší pochopení sociálních a hospodářských vazeb v komunitách raného středověku napříč střední a jihovýchodní Evropou.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info