Project information
Language and Literary Communication VI. (JLK6)

Projekt specifického výzkumu pokračuje v dosavadním zkoumání jazykové a literární komunikace v propojení s tématy řešených disertačních prací studentů DSP Jazyková a literární komunikace. V oblasti lingvistické bude výzkum soustředěn především na problematiku jedinců s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ), a to finalizací fonetického výzkumu dospělých mluvčích s OMJ (vyhodnocení percepčních testů a spektrogramů), zkoumáním metafor, frazeologismů a idiomů v každodenní komunikaci mezi rodilými mluvčími a jedinci s OMJ, výzkumem vlivu mluveného projevu na žáky s OMJ a sledováním potřeb pedagogův oblasti jazykové komunikace při práci s žáky s OMJ. Literárněvědná tematika je ve výzkumu zastoupena pokračujícím literárněhistorickým studiem mariánské tematiky v dílech českých katolicky orientovaných ruralistů; zkoumáním exotiky v současné české literatuře; analýzami literatury pro děti a mládež v souvislosti s teorií psychického vývoje podle E. H. Eriksona a výzkumem recepce uměleckého díla dětmi mladšího školního věku; literárněteoretickým výzkumem typologie literární postavy; translatologickou problematikou (práce s korpusy při překladech uměleckých děl současné ruské literatury do češtiny). Výstupy z projektu pomohou nejen rozšířit oborové poznatky, ale povedou i k precizaci výzkumných nástrojů (reflektivní a čtenářské dílny, práce s jazykovými korpusy, percepční testy apod.), které mohou být aplikovatelné i v pedagogické praxi.

Publications

Total number of publications: 52


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info