Project information

Project information
Prognostic significance of new biomarkers identified by analysis of extracellular vesicles isolated from ascites in patients with ovarian cance

V rámci projektu budou pomocí hmotnostní spektrometrie analyzovány vzorky extracelulárních vezikul (EV) izolovaných z ascitů pacientek s ovariálním karcinomem (OC). Ascites nabízí nedostatečně využívaný, a přitom dostupný a relevantní zdroj nejen pro výzkum primárního nádoru, ale i nádorového mikroprostředí prostřednictvím EV. EV představují velmi nadějný zdroj biomarkerů, a proto jsou v současné době intenzivně studovány. Hmotnostní spektrometrie reprezentuje komplexní a objektivní přístup k proteomickému profilování vzorků EV.
Cílem navrhovaného projektu je na kohortě 61 pacientek s OC a archivovanými vzorky ascitu odebraného před zahájením komplexní primární léčby ověřit prognostický potenciál několika kandidátních biomarkerů, které byly identifikovány v rámci „proof-of-principle“ studie. Pokud se u kandidátních markerů potvrdí jejich prognostický význam, mohly by se stát význam pomocníkem k přesnější stratifikaci pacientek v době diagnózy, která by lépe než stávající praxe odrážela významnou heterogenitu biologického chování i u karcinomů v rámci téhož histologického typu.
Projekt je koncipován jako pilotní retrospektivní studie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info