Project information
Modern Germanistic resaerch: Transfer, linquistics and literature studies (Germanistika)

Projekt je zaměřen na účelovou podporu doktorských a vybraných magisterských studentů všech germanistických studijních programů nabízených na Ústavu germanistiky. Klade si za cíl účelně integrovat doktorandy. doktorandky a vybrané studující němčinářských, nordistických, nederlandistických, translatologických i učitelských magisterských programů do badatelských, vědecky popularizačních i kulturněvzdělávacích aktivit pracoviště. To se profiluje v domácím i mezinárodním měřítku směrem k výzkumu současného jazyka a transferových procesů, které podmiňují fungování písemnictví ve veřejném prostoru: produkce, recepce, distribuce, zprostředkování, překlad, interdisciplinarita, intermedialita. Aktivity vycházejí jak z úzké spolupráce mezi školiteli a studenty, tak rozvíjejí a prohlubují spolupráci pracoviště s tuzemskými i zahraničními akademickými i kulturními pracovišti a institucemi. V roce 2024 se tato spolupráce týká zejména prací na mezinárodních letních školách (nizozemština), překladatelských workshopech (norština, středověká německá poezie), na dlouhodobé spolupráci s univerzitou v Regensburgu a novým partnerským kooperacím s univerzitami v Tübingenu a Vídni.
Vedle těchto specifických aktivit se studentští členové projektu spolu se svými školiteli (díky projektu) aktivně účastní domácích i zahraničních seminářů, workshopů a konferencí. Tyto aktivity organizačně zaštiťují, publikují výstupy, či (spolu)editorsky se podílejí na vydávání odborných výstupů z těchto akcí.
Projekt tedy slouží k posílení domácí i mezinárodní sítě partnerských germanistických pracovišť, zaměřené na profilaci doktorského i magisterského studia UGNN, ale i lepší viditelnosti germanistického výzkumu na veřejnosti. Jeho primárním cílem je i nadále integrace nadprůměrných magisterských a doktorských studentů do badatelských struktur a programů, na nichž ústav participuje, přičemž usiluje o pokud možno rovnoměrné zastoupení němčinářské, nederlandistické i nordistické sekce doktorského a magisterského výzkumu.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info