Project information
Rozvoj a modernizace národní sítě biobank (BBMRInv)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.01.01/00/23_015/0008196
Project Period
4/2024 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Charles University
Palacký University, Olomouc
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno
Institute of Rheumatology Prague 2 - Nové Město
Institute for Hematology and Blood-Transfusion Prague

Cílem projektu je rozvoj a modernizace velké výzkumné infrastruktury BBMRI.cz - (Národní výzkumná infrastruktura biobank a biomolekulárních zdrojů (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure of the Czech Republic) zabývající se získáváním, zpracováním a dlouhodobým uchováváním biologického materiálu a doprovodných dat pro vědeckovýzkumné účely. Primárním cílem tohoto projektu je modernizace a rozšíření úložné kapacity participujících biobank. Rovněž plánujeme pořízení specializovaných laboratorních přístrojů, které povedou ke zkvalitnění expertních služeb poskytovaných BBMRI.cz. Realizace tohoto projektu zásadním způsobem přispěje k porozumění etiologie závažných společensky relevantních onemocnění, jejich prevenci, vývoji nových diagnostických metod a léčby. To vše se v konečném důsledku pozitivně odrazí na kvalitě života pacientů na národní i evropské úrovni.

Centrum Recetox se do projektu zapojí v roli partnera s cílem modernizovat informační systém pro správu biobanky, který umožní plně vědecky zhodnotit biologický materiál z populačních studií CELSPAC.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info