Informace o projektu

Informace o projektu
Rozvoj a modernizace národní sítě biobank (BBMRInv)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.01.01/00/23_015/0008196
Období řešení
4/2024 - 12/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Masarykův onkologický ústav Brno
Revmatologický ústav Praha 2 - Nové Město
Ústav hematologie a krevní transfuse Praha 2 - Nové Město

Cílem projektu je rozvoj a modernizace velké výzkumné infrastruktury BBMRI.cz - (Národní výzkumná infrastruktura biobank a biomolekulárních zdrojů (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure of the Czech Republic) zabývající se získáváním, zpracováním a dlouhodobým uchováváním biologického materiálu a doprovodných dat pro vědeckovýzkumné účely. Primárním cílem tohoto projektu je modernizace a rozšíření úložné kapacity participujících biobank. Rovněž plánujeme pořízení specializovaných laboratorních přístrojů, které povedou ke zkvalitnění expertních služeb poskytovaných BBMRI.cz. Realizace tohoto projektu zásadním způsobem přispěje k porozumění etiologie závažných společensky relevantních onemocnění, jejich prevenci, vývoji nových diagnostických metod a léčby. To vše se v konečném důsledku pozitivně odrazí na kvalitě života pacientů na národní i evropské úrovni.

Centrum Recetox se do projektu zapojí v roli partnera s cílem modernizovat informační systém pro správu biobanky, který umožní plně vědecky zhodnotit biologický materiál z populačních studií CELSPAC.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info