Project information

Project information
Dynamics of interaction between marine and continental environments

Investor logo
Project Identification
GA205/95/1211
Project Period
1/1995 - 1/1997
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
The Moravian Museum Brno
Palacký University, Olomouc

Hlavním cílem projektu je získat nové poznatky o dynamice vzájemných vztahů marinního a kontinentálního prostředí v geologické minulosti, a to na základě studia lokálních a globálních změn společenstev fauny a flóry. Projekt se proto opírá o podrobné paleontologické a sedimentologické analýzy vybraných vrtných profilů a lokalit různého geologického stáří (paleozoikum, terciér, pleistocén) v oblasti styku Českého masívu a Západních Karpat na Moravě. Výsledky těchto analýz budou využity jednak k širším interpretacím paleoekologickým, paleogeografickým a stratigrafickým ve studované oblasti a ke korelacím v evropském měřítku, jednak k závěrům teoretickým.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info