Project information
Nový předmět Sociální patologie (NPSP)

Project Identification
FRVS/1771/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je připravit pro studijní obory Sociální pedagogika a Pedagogika vyučované na Ústavu pedagogických věd FF MU nový předmět Sociální patologie, který doposud ve výuce absentuje. V praxi se přitom absolventi Sociální pedagogiky i Pedagogiky stále častěji setkávají se sociálními jevy, které jsou chápány jako destruktivní pro jednotlivce, skupiny i celou společnost. Nový předmět studentům nejen přinese poznatky o aktuálních sociálně patologických jevech (např. agresivita, sebepoškozování, sebevražedné tendence, závislosti, extremistické subkultury), ale také rozvine jejich analytické a diagnostické dovednosti. Toto umožní kromě tradičních přednášek i forma interaktivních seminářů, na nichž budou studenti analyzovat různé konkrétní případy projevů sociálně patologických jevů a následně vést o nich diskusi (pro analýzu budou využity případy jak z empirických výzkumů, tak dokumentárních filmů, odborné literatury či beletrie), dále budou mít možnost si vyzkoušet práci s drogovými testery, součástí seminářů také budou diskuse o konkrétní problematice s přizvanými experty z praxe. Nedílnou součástí kurzu je vytvoření e-learningového prostředí sdružujícího studijní materiály připravené speciálně pro tento předmět, nascanovanou online odbornou literaturu a také výstupy z práce studentů realizované v seminářích. V neposlední řadě projekt rozvine odborné kompetence studentek doktorského studijního programu Pedagogika, které realizují projekt pod supervizí spoluřešitelky - akademické pracovnice.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info