Publication details

Flowcytometrická analýza B lymfocytů a plazmocytů u monoklonálních gamapatií

Authors

VŠIANSKÁ Pavla ŘÍHOVÁ Lucie VARMUŽOVÁ Tamara SUSKÁ Renata PENKA Miroslav HÁJEK Roman

Year of publication 2012
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Mnohočetný myelom (MM) je charakteristický přítomností klonálních plazmocytů (PC), které vznikají maligní transformací B lymfocytů (B-ly). Není však jasné, které diferenciační stádium B-ly je zodpovědné za vznik a případný relaps onemocnění po léčbě, proto je v současnosti snaha nalézt takovýto zdroj myelom-iniciujících buněk. Cílem naší práce je identifikovat a popsat jednotlivé subpopulace B-ly včetně ověření jejich klonality na buněčné úrovni, zavést tyto analýzy ve zjednodušené podobě do rutinní diagnostiky a v neposlední řadě identifikovat zdrojovou populaci myelom-iniciujících buněk. Analýzy byly prováděny v periferní krvi (PK) či kostní dřeni (KD) metodou polychromatické průtokové cytometrie. Pro identifikaci subpopulací B-ly byla využita kombinace povrchových markerů CD38/CD45/IgD/CD24/(CD20 pro PK/138 pro KD)/CD19/IgM/CD27, pro ověření klonality subpopulací byly analyzovány povrchové znaky v kombinaci s cytoplazmatickými lehkými Ig řetězci (CD38/CD45/ckappa/clambda/CD20/CD19/CD138/CD27) . V PK byly takto identifikovány přechodné, naivní a preGC B-ly, dále paměťové B-ly (s/bez izotypového přesmyku) a plazmablasty. V KD byly navíc identifikovány nezralé B-ly a CD19+/CD19- plazmocyty. V PK i KD se nám navíc podařilo identifikovat subpopulaci izotypově přesmyknutých CD27- B-ly, což by pravděpodobně mohly být paměťové B-ly, které znak CD27 neexprimují. Vhodnou kombinací markerů lze tedy identifikovat v jedné analýze až 10 subpopulací diferencujících se B-ly včetně PC. Jsme schopni rozpoznat populaci plazmablastů a také patologickou sIgM+ populaci B-ly u Waldenströmovy makroglobulinemie. Analýzy klonality nám pak umožňují odhalit klon B-ly v případě souběhu MM s jiným lymfoproliferativním onemocnění. Navíc byla touto analýzou zjištěna souvislost mezi nálezem klonálních plazmablastů a klonálních CD19+ PC u pacientů s MM. Polychromatická průtoková cytometrie v 8-barevném nastavení nám tedy umožňuje, na pozadí normálních diferencujících se B-ly, identifikovat subpopulace klonálních B-ly. Tyto analýzy jsou přínosné jednak pro zpřesnění diagnostiky MG a mohly by také, spolu s analýzou na DNA úrovni, napomoci nalezení zdrojové populace myelom-iniciujících buněk.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info