Publication details

Molekulárně biologická charakterizace tří ETA bakteriofágů kmenů Staphylococcus aureus izolovaných v českých nemocnicích

Investor logo
Title in English Molecular biological characterization of three ETA bacteriophages of Staphylococcus aureus isolated in Czech hospitals
Authors

MIKEL Pavel RŮŽIČKOVÁ Vladislava HOLOCHOVÁ Pavla PETRÁŠ Petr MACHOVÁ Ivana

Year of publication 2012
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Úvod: Kmeny Staphylococcus aureus produkující exfoliativní toxin A (ETA) jsou hlavními původci epidermolytických infekcí postihujících nejenom novorozence, ale i dospělé osoby. Gen eta kódující ETA je nesen profágem integrovaným v genomu hostitelské bakterie. Cílem této studie byla molekulárně biologická charakterizace a srovnávací analýza genomu tří ETA fágů čeledi Siphoviridae, které byly indukovány z kmenů S. aureus izolovaných v českých nemocnicích v letech 2009 a 2010. Metodika: Fágová DNA byla studována s využitím restrikční analýzy (RFLP), PCR genotypizace, sekvenace klonovaných specifických restrikčních fragmentů a PCR amplikonů a bioinformatické analýzy získaných sekvencí. Výsledky: Restrikční analýzou DNA byla odhadnuta celková velikost genomu, určena shoda restrikčních profilů a identifikace jedinečných fragmentů u studovaných fágů. Bylo zjištěno, že dva ETA fágy jsou totožné a jeden se od nich výrazně liší. Srovnání sekvencí 6 modulárních regionů u studovaných fágů s odpovídajícími sekvencemi u dříve popsaných ETA fágů potvrdilo jejich vysokou heterogenitu. Klonováním specifických restrikčních fragmentů a analýzou jejich sekvencí byly zjištěny jedinečné oblasti genomu indukovaných ETA fágů. Tyto byly porovnány se sekvencemi v databázi GenBank. Části genomu specifické pro studované ETA fágy byly využity pro návrh nové PCR metody, která umožnila odhalit výskyt nových typů ETA fágů. Závěr: Studované fágy představují jedinečné a dosud nepopsané typy ETA fágů přispívající k variabilitě a virulenci S. aureus v České republice. Dosažené výsledky potvrzují nejenom velkou heterogenitu genomu ETA fágů, ale zdůrazňují také nutnost vývoje a zdokonalování metod pro jejich detekci a klasifikaci. Práce významně přispívá k upřesnění molekulární epidemiologie a charakterizace ETA produkujících kmenů S. aureus.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info