Publication details

Sorrorigenní rány - víme jak je rozpoznat a co s nimi?

Title in English Sorrorigenous wounds are we able to recognise them and what to do with them?
Authors

POKORNÁ Andrea SAIBERTOVÁ Simona

Year of publication 2016
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Úvod: Sorrorigenní rány jsou poruchy celistvosti kůže či sliznic, k nimž došlo v důsledku nesprávných intervencí a/nebo vznikly i přesto, že jim bylo možno odpovídajícími postupy zabránit. Řadí se mezi nejčastější nežádoucí událostí, ale často bagatelizované a neodhalené. Metodika: multicentrická, observační klinická studie (2 fakultní nemocnice, 5 oblastních nemocnic) – ARO a jednotky intenzivní péče. Sběr dat byl realizován kmenovými pracovníky, kteří aktuálně studují na LF MU a jsou členy projektového týmu. Výsledky: V průběhu trvání studie bylo identifikováno celkem 169 ran sorrorigenní etiologie. Nejčastěji se jednalo o rány vzniklé v souvislosti s inkontinencí (incontinence associated), invazivnímu vstupy a zdravotnickými prostředky (devices related injury) a dekubitální léze. Závěr: Ze studie vyplynuly jednak poznatky o nedostatečné erudici zdravotnických pracovníků ve znalosti rizik poškození kožního krytu a sliznic při poskytování péče, ale také nedostatky v diferenciální diagnostice typů poškození. Je nezbytné hledat systémová opatření pro zkvalitnění péče a prevenci sorrorigenních ran. Prezentovány budou konkrétní postupy vhodné pro sdílené učení.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info