Project information
Prevence a diagnostika sorrorigenních ran jako nežádoucích událostí v ošetřovatelské praxi – implementace mezinárodních guidelines (PDSR_GUIDE)

Project Identification
MUNI/A/1144/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt plynule navazuje na projektové aktivity SVK z předchozích let 2012 až 2014, zaměřené na tvorbu a implementaci klinického doporučeného postupu v péči o osoby s nehojící se ránou. V předchozích třech letech byl proveden rozsáhlý průzkum zaměřený na proces hodnocení nehojících se ran v klinické praxi (v zařízeních akutní lůžkové péče, domácí péče a pracovišť sociálních služeb). Na základě analýzy výstupů předchozích projektů byly odhaleny nedostatky nejen v hodnocení nehojících se ran, ale zejména v nedostatečné erudici nelékařských zdravotnických pracovníků v přímé péči ve wound managementu a v identifikaci typu nehojící se rány (diferenciace dekubitu a inkontinenční dermatitis) a riziku sorrorigenního postižení. V rámci projektů SVK tak již byla posuzována kvalita péče o osoby s nehojící se ránou a navazující projekt by měl umožnit další zvyšování kvality péče s využitím zahraničních guidelines a jejich implementace v klinické praxi. Jedná se o intervenční projekt. Projektové aktivity navazují na odbornou činnost navrhovatelky projektu (členka výboru České společnosti pro léčbu ran - ČSLR, členka výboru European Wound Management Association - EWMA). Cílem projektu je zlepšení odborných kompetencí profesionálních pečujících ve wound managementu. Projekt je koncipován jako multidimenzionální, s propojením specifických oblastí wound managementu – prevenci, diagnostiku a léčbu nehojících se ran s rizikem sorrorigenie. Ekonomická zátěž a efektivita péče jsou v současnosti nejčastěji skloňované pojmy v souvislosti s poskytováním zdravotní péče obecně. Mění se také pohled na léčbu nehojících se ran a tak i dekubitů a IAD. Základem procesu efektivní péče je správné stanovení diagnózy a vhodné léčby – pojmenování a epidemiologické zhodnocení fenoménu (odlišení tlakových lézí a kontaktních dermatitid). Na základě projektových aktivit bude možné získat relevantní data, provést klinické a populační (epidemiologické) zhodnocení v konkrétním zdravotnickém zařízení, naplánovat a realizovat edukační aktivity pro zdravotníky v přímé péči.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info