Publication details

Druhová bohatost a rozmanitost chrostíků (Trichoptera) v pramenných stružkách slatinišť Západních Karpat

Title in English Species richness and diversity of caddisflies (Trichoptera) in springbrooks of the Western Carpathian spring fens
Authors

ZAJACOVÁ Jana RÁDKOVÁ Vanda BOJKOVÁ Jindřiška

Year of publication 2015
Type Conference abstract
Citation
Description Chrostíci (Trichoptera) jsou významnou složkou makrozoobentosu pramenů a pramenných stružek. Vytvářejí zde komplexní taxocenózy s řadou druhů úzce vázaných na prostředí pramenů či citlivých na změny podmínek ve vodním prostředí. Tato práce se zabývá slatiništi Západních Karpat, která jsou významnými reliktními biotopy. V 58 pramenných stružkách, které protékají těmito slatiništi, bylo nalezeno celkem 53 taxonů chrostíků z 15 čeledí. Polovina z nich patří mezi taxony krenobiontní a krenofilní, tyto také dosahují největších abundancí (např. Beraeidae, Crunoecia irrorata, Agapetus fuscipes, Wormaldia occipitalis). Významná část z nich patří zároveň mezi madikolní druhy, kterým poskytují slatiniště a mělké stružky vhodné podmínky. Početně jsou zastoupeny také lotické druhy (Plectrocnemia conspersa, Chaetopteryx sp., Sericostoma sp., Potamophylax sp.). Složení taxocenóz chrostíků je signifikantně ovlivněno rychlostí proudu a hloubkou, naopak není ovlivněno chemismem vody. S hloubkou a rychlostí proudu souvisí také celkový průtok, množství rozpuštěného kyslíku a zastoupení některých složek substrátu. Tyto proměnné oddělují na jedné straně gradientu zejména madikolní druhy preferující mělké pomalu proudící stružky s jemným organickým substrátem a na druhé straně lotické a reofilní druhy upřednostňující rychle tekoucí stružky s hrubým anorganickým substrátem.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info