Informace o publikaci

Druhová bohatost a rozmanitost chrostíků (Trichoptera) v pramenných stružkách slatinišť Západních Karpat

Autoři

ZAJACOVÁ Jana RÁDKOVÁ Vanda BOJKOVÁ Jindřiška

Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Chrostíci (Trichoptera) jsou významnou složkou makrozoobentosu pramenů a pramenných stružek. Vytvářejí zde komplexní taxocenózy s řadou druhů úzce vázaných na prostředí pramenů či citlivých na změny podmínek ve vodním prostředí. Tato práce se zabývá slatiništi Západních Karpat, která jsou významnými reliktními biotopy. V 58 pramenných stružkách, které protékají těmito slatiništi, bylo nalezeno celkem 53 taxonů chrostíků z 15 čeledí. Polovina z nich patří mezi taxony krenobiontní a krenofilní, tyto také dosahují největších abundancí (např. Beraeidae, Crunoecia irrorata, Agapetus fuscipes, Wormaldia occipitalis). Významná část z nich patří zároveň mezi madikolní druhy, kterým poskytují slatiniště a mělké stružky vhodné podmínky. Početně jsou zastoupeny také lotické druhy (Plectrocnemia conspersa, Chaetopteryx sp., Sericostoma sp., Potamophylax sp.). Složení taxocenóz chrostíků je signifikantně ovlivněno rychlostí proudu a hloubkou, naopak není ovlivněno chemismem vody. S hloubkou a rychlostí proudu souvisí také celkový průtok, množství rozpuštěného kyslíku a zastoupení některých složek substrátu. Tyto proměnné oddělují na jedné straně gradientu zejména madikolní druhy preferující mělké pomalu proudící stružky s jemným organickým substrátem a na druhé straně lotické a reofilní druhy upřednostňující rychle tekoucí stružky s hrubým anorganickým substrátem.