Publication details

Kurikulární změny očima učitelů

Investor logo
Title in English Curriculum changes in teachers' eyes
Authors

PEŠKOVÁ Karolína SPURNÁ Michaela KNECHT Petr

Year of publication 2016
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description V odborném semináři konaném na ÚVRV Pedagogické fakulty UK byla představena metodologie a vybrané výsledky dotazníkového šetření realizovaného v rámci projektu GAČR Mezi akceptací a resistencí: Vnímání kurikulárních změn učiteli v období deseti let implementace reformy (GA15-05122S). Cílem dotazníkového šetření, koncipovaného jako první výzkumná fáze projektu, bylo zjistit, jak učitelé ZŠ vnímají kurikulární reformu a do jaké míry ji implementují v praxi. Východiskem pro tvorbu výzkumného nástroje (dotazníku) byl model Concern based adoption model (George, Hall, & Stiegelbauer, 2006), pomocí kterého jsme operacionalizovali sledované konstrukty: vlastnosti zaváděné změny (innovation configuration map), postoje aktérů ke změně (stages of concern) a míra implementace změny (levels of use). Výzkumný soubor získaný náhodným výběrem základních škol z celé České republiky zahrnoval 701 respondentů (učitelů a vedení ZŠ). Data byla analyzována pomocí deskriptivní a induktivní statistiky (korelační analýza, faktorová analýza, multivariační analýza, bivariační analýza, regresní analýza ad.). Představeny byly první výsledky šetření – předběžné závěry, které budou rozvíjeny v dalších fázích výzkumu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info