Publication details

Krevní glukóza a životní strategie pěvců

Authors

BOBEK Lukáš TOMÁŠEK Oldřich KOTASOVÁ ADÁMKOVÁ Marie KRÁLOVÁ Tereza ALBRECHT Tomáš

Year of publication 2015
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Bazální koncentrace glukózy v krvi souvisí u pěvců s životními strategiemi Glukóza je hlavním zdrojem energie u obratlovců a její klidová koncentrace v krvi (Glu0) je homeostaticky udržována v úzkém rozmezí prostřednictvím koordinované součinnosti orgánů a hormonů. Ačkoliv byla vnitrodruhová variabilita v Glu0 studována u několika modelových organizmů, faktory související s její mezidruhovou variabilitou jsou dosud málo známy. U obratlovců byla popsána pozitivní korelace Glu0 s intenzitou metabolizmu a negativní s velikostí těla. Na základě toho lze předpokládat souvislost Glu0 s životními strategiemi. V naší studii jsme tuto hypotézu testovali na pěvcích s využitím MCMC přístupu umožňujícího analýzu individuálních pozorování a tedy začlenění individuálně specifických prediktorů, což klasické komparativní metody neumožňují. Analýza zahrnovala celkem 737 měření od 330 jedinců a 38 druhů pěvců. Výsledky ukázaly, že v rámci taxonu, který se vyznačuje nejvyššími hodnotami Glu0 v rámci obratlovců, existují mezidruhové rozdíly v tomto znaku. Potvrzen byl i alometrický vztah mezi hodnotami Glu0 a velikostí těla, tj. nejvyšší hodnoty se vyskytovaly u malých druhů. Statisticky významná byla nezávisle na velikosti těla a fylogenezi i pozitivní korelace Glu0 s intenzitou rozmnožování. Výsledky tak naznačují, že Glu0 je adaptace související s životními strategiemi a je součástí Pace-of-Life syndromu, který předpokládá koevoluci životních strategií s evolucí fyziologických, imunologických a behaviorálních znaků. Podpořeno grantem GAČR 15-11782S

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info