Publication details

Feroceny a jejich potencionální protinádorový účinek

Title in English Ferrocenes and their potential anticancer effect
Authors

SKOUPILOVÁ Hana VOJTĚŠEK Bořivoj HRSTKA Roman BARTOŠÍK Martin VAŠINOVÁ GALIOVÁ Michaela KAFKOVÁ Lucie KARBAN Jindřich PINKAS Jiří

Year of publication 2016
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description ÚVOD Cisplatina je historicky první a v podstatě nejúspěšnější sloučeninou obsahující ve své struktuře centrální atom kovu. I přes nepopiratelné úspěchy, cisplatina stejně jako její deriváty vykazují řadu vedlejších nežádoucích účinků. Podání těchto léků způsobuje u pacientů nefrotoxicitu, neurotoxicitu, gastrointestinální a hematologické problémy. Kromě toho mohou být tyto látky použity pouze k léčbě několika typů nádorů a naopak mohou negativně působit i na rychle se dělící zdravé buňky v lidském těle. Proto se zabýváme syntézou a testováním nových organokovových sloučenin, které by byly na jednu stranu účinnější a současně alespoň částečně kompenzovaly nedostatky platinových derivátů. MATERIÁL A METODY Byly analyzovány tzv. feroceny - organokovové sloučeniny, jejichž centrálním atomem je železo. Cytotoxicita ferocenů byla testována pomocí MTT testu na buněčných liniích odvozených od karcinomu ovaria (A2780 citlivé k cisplatině, A2780cis – se získanou rezistencí k cisplatině a SK-OV-3, které jsou k cisplatině přirozeně rezistentní). Dále byl pomocí ICP-MS (hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem) a DPV (diferenční pulsní voltametrie) sledován příjem daných metalocenů do buňky a porovnáván mezi jednotlivými buněčnými liniemi. V neposlední řadě byly u některých aktivních látek provedeny analýzy redoxního stresu s využitím průtokové cytometrie. VÝSLEDKY Analýzy pomocí MTT prokázaly, že několik testovaných ferocenů vykazuje cytotoxickou aktivitu srovnatelnou nebo vyšší v porovnání s cisplatinou (IC50 < 12.9±1.5; 24h). Analýzy pomocí ICP-MS a DPV shodně prokázaly, že akumulace těchto organokovových sloučenin v buňkách je významným, nikoli však jediným faktorem podmiňujícím cytotoxicitu. Pomocí průtokové cytometrie bylo následně zjištěno, že aktivní sloučeniny indukují vznik redoxního stresu. Po jejich působení v buňkách bylo detekováno poškození způsobené aktivitou kyslíkových radikálů, které negativně ovlivňují buněčné procesy a celkovou integritu genomu buněk. ZÁVĚR Naše výsledky prokázaly slibnou protinádorovou aktivitu některých studovaných látek a naznačují, že další takto zaměřený výzkum by mohl vést k nalezení nových sloučenin uplatitelných při chemoterapeutické léčbě.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info