Publication details

Studium vzájemných interakcí proteinů u extrémně acidofilních bakterií

Investor logo
Title in English Study on protein-protein interactions in extremely acidophilic bacteria
Authors

KUČERA Jiří POTĚŠIL David JANICZEK Oldřich MANDL Martin

Year of publication 2017
Type Conference abstract
Citation
Description Vzájemná interakce proteinů je důležitá pro většinu funkcí v biologických systémech. Znalost proteinových interakčních sítí tak významně přispívá k pochopení nejen funkce, ale i komplexnosti těchto systémů. Jedním z možných přístupů k odhalení interakčních partnerů studovaného proteinu je využití afinitní purifikace spojené s hmotnostní spektrometrií. Pomocí tohoto přístupu byla identifikována pilotní proteinová interakční síť rusticyaninu. Tento elektronový přenašeč, se typicky nachází v extrémně kyselém prostředí sulfidových minerálů jako výsledek intenzivní mikrobiální aktivity. Rusticyanin produkují acidofilní chemolitotrofní bakterie rodu Acidithiobacillus, které jsou schopny oxidovat minerály obsahující síru a železo, jako je nejrozšířenější pyrit či chalkopyrit. Tato jejich vlastnost se uplatňuje nejen při spontánních biogeochemických pochodech v přírodním prostředí, ale také v těžebním průmyslu při biotechnologické extrakci vzácných kovů, jako je zlato anebo měď. Předběžné výsledky odhalily široké spektrum proteinů, které potvrdily předchozí experimentální nálezy a tím i předpokládanou funkci rusticyaninu u těchto bakterií, ale též naznačily potenciálně další funkce tohoto proteinu v metabolismu síry, anaerobní redukci železa, transportu železa a také v rezistenci na přirozeně se vyskytující vysoké koncentrace mědi v tomto prostředí. Afinitní purifikace spojená s hmotnostní spektrometrií tak může usnadnit objasnění komplexních interakčních sítí proteinů, které mají akademický i komerční význam.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info