Project information

Project information
Mechanismus bakteriální anaerobní oxidace síry ovlivňující acidifikaci prostředí sulfidových odpadů

Investor logo
Project Identification
GP14-27075P
Project Period
1/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhovaný projekt má za cíl studovat environmentální hlediska anaerobní aktivity sirných bakterií ve vztahu k tvorbě kyselých vod v důsledku biogeochemických procesů v sulfidových odpadech a dalších sulfidových nalezištích. Je známo, že kyselina sírová produkovaná acidofilními sirnými bakteriemi interaguje se sulfidovými minerály, což má za následek uvolňování kovů, z nichž je řada pro člověka toxická. Studiu aerobní tvorby kyseliny sírové bylo do dnešní doby věnováno daleko větší úsilí než anaerobnímu procesu. Nicméně je mnoho případů v sulfidových ložiscích, kde může nastat limitace kyslíkem či úplná anaerobióza. Proto je hlavní část tohoto návrhu založena na studiu mechanismu a regulace anaerobní tvorby kyseliny sírové u modelové acidofilní bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans schopné této aktivity. Mikrobiologické a biochemické metody budou využity k upřesnění hlavních metabolických drah během fakultativní anaerobiózy. To přispěje k pochopení úlohy sirných bakterií v procesech environmentální acidifikace a uvolňování toxických kovů do prostředí v nepřítomnosti kyslíku.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info